919) చీకటులే నన్ను కమ్ముకొనంగా


** TELUGU LYRICS **

చీకటులే నన్ను కమ్ముకొనంగా
దుఃఖంబు నాకాహారంబు కాగా
ఏకాకినై లోకంబులోన
కనిపెట్టుకొనియుందు నీ రాక కొరకు (2)

మేఘములు నన్ను ముసుగుకొనంగా
ఉరుములు నాపై దొరలుచుండంగా
వడగండ్ల వాన కురియుచుండంగా
కనిపెట్టుకొనియుందు నీ రాక కొరకు (2)

అన్యాయ క్రియలు అధికంబు కాగా
మోసంబులే నాకు వ్యసనంబు కలుగ
ఆకాశ శక్తులు కదలించబడగా
కనిపెట్టుకొనియుందు నీ రాక కొరకు (2)

త్వరలోనే రమ్ము పరలోక వరుడా
వరమేని తనయా ఓ గొర్రెపిల్లా (2)
కడబూర మ్రోగన్ తడవేల ప్రభువా (2)
కనిపెట్టుకొనియుందు నీ రాక కొరకు (2)     
||చీకటులే||

** ENGLISH LYRICS **

Cheekatule Nannu Kammukonangaa
Dukhambu Naakaahaarambu Kaagaa
Ekaakinai Lokambulona
Kanipettukoniyundhu Nee Raaka Koraku (2)

Meghamulu Nannu Musgukonangaa
Urumulu Naapai Doraluchundangaa
Vadagandla Vaana Kuriyuchundangaa
Kanipettukoniyundhu Nee Raaka Koraku (2)

Anyaaya Kriyale Adhikambu Kaagaa
Mosambule Naaku Vyasanambu Kaluga
Aakaasha Shakthulu Kadhalinchabadagaa
Kanipettukoniyundhu Nee Raaka Koraku (2)

Thvaralone Rammu Paraloka Varudaa
Varameni Thanayaa O Gorrepillaa (2)
Kadaboora Mrogan Thadavela Prabhuvaa (2)
Kanipettukoniyundhu Nee Raaka Koraku (2)        
||Cheekatule||

---------------------------------------------------------------
CREDITS : సీయోను గీతాలు (Songs of Zion)
---------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments