875) చక్కని పరలోక సంబంధులతో గూడి

    చక్కని పరలోక సంబంధులతో గూడి సంతోషించుట యెన్నడో
    మిక్కిలి ప్రియమైన తండ్రి దేవుని యెదుట మ్రొక్కి పాడుట యెన్నడో 
    ||చక్కని||

1.  నిత్యమ్ము విలసిల్లు నిజరత్నపునాదు ల త్యుత్తమ పురమున ముత్యాల
    ద్వారముల ముదముతో బోవుచు నృత్యమెప్పుడు చేతుమో 
    ||చక్కని||

2.  పన్నెండు ద్వారముల పరమపురమును నా కన్నుజూచుట యెన్నడో చెన్ను
    మీరఁగ భక్తశ్రేష్ఠులతోఁగూడి సన్నుతించుట యెన్నడో 
    ||చక్కని||

3.  పరిశుద్ధదూతలతోఁ ప్రభుయేసు మరల యీ ధరకేతెంచుట యెన్నడో
    పరిపూర్ణులతోఁ గూడి బహుమానమును బొంది మురియు చుండుట యెన్నడో 
    ||చక్కని||

4.  మహిమకిరీటము ధరియించియున్న యా మహితు నిగను
    టెన్నడో అహహా యా ప్రభునితో మహిమపరచబడి మహికేతెంచుట యెన్నడో
    ||చక్కని||

5.  పాపశరీరముఁ బాసి ప్రభుని యొక్క రూపునొందుటయెన్నడో పాప
    మరణ దుఁఖ మీ యాపదల కెడ బాపు నొందుట యెన్నడో 
    ||చక్కని||

6.  రమ్మురమ్ము యేసు మమ్ము నీ పురముకొని పొమ్ము వేవేగమునే
    ఇమ్మహికష్టములనుండి నెమ్మది ని త్యమ్ము నిమ్ము వేగమే 
    ||చక్కని||

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments