681) కల్వరి ప్రేమ ప్రకటించుచున్నది సర్వలోకానికి

    కల్వరి ప్రేమ ప్రకటించుచున్నది - సర్వలోకానికి
    కల్వరి స్వరము వినిపించుచున్నది - ప్రతీ పట్టణానికి
    రమ్ము ప్రియుడా రమ్ము - క్రీస్తు ప్రేమను ప్రకటించుటకు
    లెమ్ము తెజరిల్లుమయా - క్రీస్తు వార్తను ప్రకటించుటకు - ఈ సువార్తను ప్రకటించుటకు

1.  చూడుము భూమి కంపించుచున్నది - 
చీకటి జనములను కమ్ముచున్నది (2)
    ఎందాక ప్రకటించుట మానెదవు - ఎందాక ఆలస్యం చేసెదవు (2)
    ప్రభు త్యాగమునే మరిచెదవా - ప్రభు సేవనే విడిచెదవా ?
(2)
    రమ్ము ప్రియుడా రమ్ము - క్రీస్తు ప్రేమను ప్రకటించుటకు
    లెమ్ము తెజరిల్లుమయా - క్రీస్తు వార్తను ప్రకటించుటకు - ఈ సువార్తను ప్రకటించుటకు

2.  పాపపు ఊభిలో ప్రజలుండగా - సాతాను సంకెళ్లతో బంధించగా 
(2)
    ఎందాక పోరాటం మానెదవు - ఎందాక నిర్లక్ష్యం చేసెదవు 
(2)
    ప్రభు త్యాగమునే మరిచెదవా - ప్రభు సేవనే విడిచెదవా ? 
(2)
    రమ్ము ప్రియుడా రమ్ము - క్రీస్తు ప్రేమను ప్రకటించుటకు
    లెమ్ము తెజరిల్లుమయా - క్రీస్తు వార్తను ప్రకటించుటకు - ఈ సువార్తను ప్రకటించుటకు

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments