179) ఆయన కృప నిరంతరముండును

** TELUGU LYRICS **

1.  యెహోవాను స్తుతించుడి ఆయన దయాళుడు
    పల్లవి: ఆయన కృప నిరంతరముండును
    ఆయన కృప నిరంతరముండును
    ఆయన కృప నిరంతరముండును

2.   దేవదేవునికి స్తుతులు చెల్లించుడి 
    ||ఆయన||

3.   ప్రభువుల ప్రభువునకు స్తుతులు చెల్లించుడి
    ||ఆయన||

4.   ఆశ్చర్యకార్యముల చేయువాని స్తుతించుడి
    ||ఆయన||

5.   ఆకాశము జ్ఞనముచే జేసినవాని స్తుతించుడి
    ||ఆయన||

6.   నీళ్ళమీద భూమిని పరచినవాని స్తుతించుడి
    ||ఆయన||

7.   గొప్ప జ్యోతులు నిర్మించినవాని స్తుతించుడి
    ||ఆయన||

8.   పగటినేలు సూర్యుని చేసినవాని స్తుతించుడి
    ||ఆయన||

9.   రాత్రినేలు చంద్రుని చేసినవాని స్తుతించుడి
    ||ఆయన||

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments