107) ఆ….ఆఆ…శోకము నిండిన లోకంలో

ఆ….ఆఆ….ఆఆ…. ఆ…ఆ…ఆ…
శోకము నిండిన లోకంలో
భారపు తడబడు అడుగులతో
శోధనలైనా వేదనలైనా
అలజడులైనా అనుచితమైనా
సమస్యల ప్రళయ అలలైనా………
యేసే జవాబు
ప్రభుయేసే జవాబు
పలుకైనా కరువైనా
కలతలు నిండిన హృదయనా
బ్రతుకు భారమగు సమయాన
తనువు చాలునను స్థితియైనా
స్నేహితుడగు దైవం
యేసే జవాబు
ప్రభుయేసే జవాబు
నీ హితులే నిను వీడినా
నీడేలేని ఏడారైనా
కలుషబంధ జీవనమైనా
అలుముకున్న విశముసురైనా
దరిచేర్చే ప్రియుడు
యేసే జవాబు
ప్రభుయేసే జవాబు

ENGLISH LYRICS

ah…. ah…. ah….. ah…ah…ah….
sokam nindina lokamlo
baarapu thadabadu adugulatho
sodhanalaina vedhanalaina
alajadulaina anuchithamaina
samasyala pralaya alalaina….
yesey javaabu
prabhu yesey javaabu
palukaina karuvaina
kalathalu nindina hrudhayaana
brathuku baaramagu samayaana
thanuvu chaalunanu sthithiaina
snehithudagu daivam
yesey javaabu
prabhu yesey javaabu
nee hithule ninu veedina
needaleni edaarainaa
kalushabandha jeevanamaina
alumukunna visamusurainaa
dharicherche priyudu
yesey javaabu
prabhu yesey javaabu

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments