105) ఆ కలువరి మార్గములో

    

** TELUGU LYRICS ** 

    కలువరి మార్గములో - యేసు సిలువను మోసెను
    రక్షణ నివ్వను ఓ సోదరా - నెమ్మది నివ్వను ఓ సోదరీ (2)

1.  గరుకు రాళ్ళ మార్గములో - బరువు సిలువను మోసెను (2)
    కొరడాలతో కొట్టిరి - దేహమంతా చీలెను (2)

2.  మేకులు కొట్టిరి కాళ్ళకు - తలకు ముండ్ల కిరీటము
    యేసు రక్తము నదివలె - సిలువపై నుండి ప్రవహించె

3.  గాయపడిన చేతులు చాచి - ప్రభువు పిలచుచుండెను
    పాపపు స్థితిని మార్చను - నిత్య జీవము నివ్వను

4.  పాపములోనే ఉందువా - పాపము వలన మరణము
    నీ పాపములను ఒప్పుకో - కడుగును యేసు రక్తము

5.  హృదయ తలుపు తట్టుచున్నాడు - తెరువుము నీ హృదయము
    చేర్చుకొనుము యేసుని - శాంతి నీకు దొరుకును

** ENGLISH LYRICS **

    Aa Kaluvari Maargamuloa - Yaesu Siluvanu Moasenu
    Rakshna Nivvanu Oa Soadharaa - Nemmadhi Nivvanu Oa Soadharee (2)

1.  Garuku Raalla Maargamuloa - Baruvu Siluvanu Moasenu (2)
    Koradaalathoa Kottiri - Dhaehammthaa Cheelenu (2)

2.  Maekulu Kottiri Kaallaku - Thalaku Mumdla Kireetamu
    Yaesu Rakthamu Nadhivale - Siluvapai Numdi Pravahimche

3.  Gaayapadina Chaethulu Chaachi - Prabhuvu Pilachuchumdenu
    Paapapu Sthithini Maarchanu - Nithya Jeevamu Nivvanu

4.  Paapamuloanae Umdhuvaa - Paapamu Valana Maranamu
    Nee Paapamulanu Oppukoa - Kadugunu Yaesu Rakthamu

5.  Hrudhaya Thalupu Thattuchunnaadu - Theruvumu Nee Hrudhayamu
    Chaerchukonumu Yaesuni - Shaamthi Neeku Dhorukunu

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments