29) అడుగడుగున రక్త బింధువులే


** TELUGU LYRICS **

అడుగడుగున రక్త బింధువులే
అణువణువున కొరడా దెబ్బలే (2)
నా యేసుకు ముళ్ల కిరీటం
భుజములపై సిలువ భారం (2)
భుజములపై సిలువ భారం          
||అడుగడుగున||

సిలువ మోయుచు వీపుల వెంట
రక్త ధరలే నిన్ను తడిపెను (2)
నా ప్రజలారా ఏడవకండి
మీ కోసము ప్రార్ధించండి (2)         
||అడుగడుగున||

కలువరిలోన నీ రూపమే
నలిగిపోయెను నా యేసయ్యా (2)
చివరి రక్త బిందువు లేకుండా
నా కోసమే కార్చినావు (2)         
||అడుగడుగున||

మరణము గెలిచి తిరిగి లేచిన
మృత్యుంజయుడా నీకే స్తోత్రం (2)
మహిమ స్వరూపా మా యేసయ్యా
మహిమగా నన్ను మార్చినావా (2)         
||అడుగడుగున||

** ENGLISH LYRICS **

Adugaduguna Raktha Bindhuvule
Anuvanuvuna Korada Debbale (2)
Naa Yesuku Mulla Kireetam
Bhujamulapai Siluva Bhaaram (2)
Bhujamulapai Siluva Bhaaram         
||Adugaduguna||

Siluva Moyuchu Veepula Venta
Raktha Dhaarale Ninnu Thadipenu (2)
Naa Prajalaaraa Aedavakandi
Mee Kosamu Praardhinchandi (2)          
||Adugaduguna||

Kaluvarilona Nee Roopame
Naligipoyenu Naa Yesayyaa (2)
Chivari Raktha Bindhuvu Lekundaa
Naa Kosame Kaarchinaavu (2)          
||Adugaduguna||

Maranamu Gelichi Thirigi Lechina
Mruthyunjayudaa Neeke Sthothram (2)
Mahima Swaroopaa Maa Yesayyaa
Mahimagaa Nannu Maarchinaavaa (2)          
||Adugaduguna||

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments