596) ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటివేరే లేరన్న లేరన్న

    ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటివేరే లేరన్న లేరన్న
    యేసే ఆ దైవం చూడన్నా _ చూడన్నా (2)

1.  చరిత్రలోనికి వచ్చాడన్నా - పవిత్ర జీవం తెచ్చాడన్నా (2)
    అద్వితీయుడు ఆదిదేవుడు - ఆదరించెను ఆదుకొనును (2)
    ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటివేరే లేరన్న లేరన్న
    యేసే ఆ దైవం చూడన్నా - చూడన్నా (2)

2. పరమును విడచి వచ్చాడన్నా - నరులలో నరుడై పుట్టాడన్నా (2)
    పరిశుద్దుడు పావనుడు - ప్రేమించెను ప్రాణమిచ్చెను (2)
    ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటివేరే లేరన్న లేరన్న
    యేసే ఆ దైవం చూడన్నా - చూడన్నా (2)

3.  శిలువలో ప్రాణం పెట్టా డ న్నా - మరణం గెలిచి లేచాడన్న (2)
    మహిమ ప్రభూ మృత్యంజయుడు - క్షమియించును జయమిచ్చును (2)
    ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటివేరే లేరన్న లేరన్న
    యేసే ఆ దైవం చూడన్నా - చూడన్నా (2)

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments