3656) కొండలతట్టు నా కన్నులెత్తి చూచుచున్నాను నీ వైపు


** TELUGU LYRICS **

కొండలతట్టు నా కన్నులెత్తి 
చూచు
చున్నాను నీ వైపు 
కరములు చాపి నీ వాగ్దానముకై 
వేచియున్నాను నీ ముందు 

[Pre-chorus]
నా సహాయుడా నా సమర్ధుడా 
నా సజీవుడా జయమిచ్చు జయశీలుడా

[Chorus 1]
కునుకవు నీవు నిదురించవు
నిరతము నా మొరలను ఆలకింతువు

[Verse 2]
నీ కార్యములు ఆశ్చర్యములు
నీ యోచనలు మహనీయము
రుచి చూచితిని నా బాల్యమునుండి
సాగిపోదును ఈ దృఢ విశ్వాసముతో

[Pre-chorus]
నా సహాయుడా నా సమర్ధుడా
నా సజీవుడా జయమిచ్చు జయశీలుడా

[Chorus 2]
కునుకవు నీవు నిదురించవు
నిరతము నా మొరలను ఆలకింతువు
కునుకవు నీవు నిదురించవు
నిత్య నిబంధన స్థిరపరచెదవు

[Bridge 1]
నీతిని చీల్చి మార్గము చేసి
ఆరిన నేలపై నడిపిన దేవా
అగ్నిలో చేరి తోడుగ నడిచి
సజీవ సాక్షిగ నిలిపిన దేవా

[Bridge 2]
పర్వతములను తొలగించుము
నీ వాగ్ధానమును నెరవేర్చుము

[Pre-chorus]
నా సహాయుడా నా సమర్ధుడా
నా సజీవుడా జయమిచ్చు జయశీలుడా

[Chorus 1]
కునుకవు నీవు నిదురించవు
నిరతము నా మొరలను ఆలకింతువు

** ENGLISH LYRICS **

VERSE 1
Kondala thattu naa kannuletti 
Choochuchunnanu nee vaipu  
Karamulu chaapi nee vagdanamukai 
Vechiyunnanu nee mundu

PRE-CHORUS
Naa sahaayuda Naa samarthuda  
Naa sajeevuda Jayamichu jayasheeluda  

CHORUS 1 
Kunukavu neevu nidurinchavu 
Nirathamu naa moralanu aalakinthuvu 

VERSE 2
Nee kaaryamulu ascharyamulu 
Nee yochanalu mahaneeyamu  
Ruchi choochithini naa baalyamunanundi 
Saagipodunu ee dhruda visvasamutho 

PRE-CHORUS
Naa sahaayuda Naa samarthuda  
Naa sajeevuda Jayamichu jayasheeluda  
 
CHORUS 2  
Kunukavu neevu nidurinchavu 
Nirathamu naa moralanu aalakinthuvu 
Kunukavu neevu nidurinchavu 
Nithya nibandhana sthiraparachedavu 

BRIDGE 1 (X2) 
Neetini cheelchi maargamu chesi 
Aarina nelapai nadipina Deva 
Agnilo cheri thoduga nadichi 
Sajeeva saakshiga nilipina Deva  

BRIDGE 2 (X2)  
Parvathamulanu Tholaginchumu 
Nee vaagdanamunu Neraverchumu 
 
PRE-CHORUS
Naa sahaayuda Naa samarthuda  
Naa sajeevuda Jayamichu jayasheeluda  

CHORUS 1 
Kunukavu neevu nidurinchavu 
Nirathamu naa moralanu aalakinthuvu

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments