1982) పసి బాలుడై ప్రేమా రూపుడై ఇమ్మానుయేలు దైవమై


** TELUGU LYRICS **

పసి బాలుడై ప్రేమా రూపుడై – ఇమ్మానుయేలు దైవమై
నీతి తేజమై సత్య రూపమై – బలమైన నా దుర్గమా
దీనుడవై పరమును విడిచి – నా కొరకు దిగి వచ్చావు
నా రక్షణ కొరకై నీవు – నర రూపము ధరించినావు

రండి రండి నేడు బెత్లహేము పురముకు
రండి రండి ఆ యేసు రాజునొద్దకు
రండి రండి పరిశుద్ధాత్ముని యొద్దకు
రండి రండి నేడు ఉత్సహించి పాడుటకు         
||పసి బాలుడై||

యేసు రాజు పుట్టేనని హల్లేలూయా
గంతులు వేసి పాడుదమా హల్లేలూయా
నిజ రక్షకుడు అని హల్లేలూయా
ఆరాధించెదము హల్లేలూయా         
||రండి||

ఆశ్చర్యకరుడని యేసు హల్లేలూయా
పరిశుద్ధుడు అని పాడుదమా హల్లేలూయా
రాజులకు రాజు హల్లేలూయా
ఘనపరచి కీర్తింతున్ హల్లేలూయా  
||రండి||

** ENGLISH LYRICS **

Pasi Baaludai Premaa Roopudai – Immaanuyelu Daivamai
Neethi Thejamai Sathya Roopamai – Balamaina Naa Durgamaa
Deenudavai Paramunu Vidichi – Naa Koraku Digi Vachchaavu
Naa Rakshana Korakai Neevu – Nara Roopamu Dharinchinaavu

Randi Randi Nedu Bethlehemu Puramuku
Randi Randi Aa Yesu Raajunoddaku
Randi Randi Parishudhdhaathmuni Yoddaku
Randi Randi Nedu Uthsahinchi Paadutaku        
||Pasi Baaludai||

Yesu Raaju Puttenani Hallelooyaa
Ganthulu Vesu Paadudamaa Hallelooyaa
Nija Rakshakudu Ani Hallelooyaa
Aaraadhinchedamu Hallelooyaa        
||Randi||

Aascharyakarudani Yesu Hallelooyaa
Parishuddhudu Ani Paadudamaa Hallelooyaa
Raajulaku Raaju Hallelooyaa
Ghanaparachi Keerthinthun Hallelooyaa 
||Randi||

---------------------------------------------------------------------
CREDITS : శ్రీనివాస్ బండారు (Srinivas Bandaru)
---------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments