1962) పరిశుద్ధుడా పావనుడా అత్యున్నతుడా నీవే


** TELUGU LYRICS **

పరిశుద్ధుడా పావనుడా
అత్యున్నతుడా నీవే (2)
నీ నామమునే స్తుతియించెదా
నీ నామమునే ఘనపరచెదా (2)
నీలోనే రక్షణ నీలోనే నిరీక్షణ
నీలోనే విజయము నీలోనే సంతోషం
ఆరాధన నీకే – ఆరాధన నీకే
ఆరాధన నీకే (2)

నా అడుగులో అడుగై నా శ్వాసలో శ్వాసై
నే నడచిన వేళలో ప్రతి అడుగై (2)
నా ఊపిరి నా గానము నా సర్వము నీవే
నా యేసయ్యా నీకేనయ్యా ఆరాధన       
||ఆరాధన||

నాపై నీ ఆత్మను కుమ్మరించుము యేసయ్యా
నీ శక్తితో నను నింపు బలవంతుడా (2) 
||ఆరాధన||

** ENGLISH LYRICS **

Parishuddhudaa Paavanudaa
Athyunnathudaa Neeve (2)
Nee Naamamune Sthuthiyinchedaa
Nee Naamamune Ghanaparachedaa (2)
Neelone Rakshana Neelone Nireekshana
Neelone Vijayamu Neelone Santhosham
Aaraadhana Neeke – Aaraadhana Neeke
Aaraadhana Neeke (2)

Naa Adugulo Adugai Naa Shwaasalo Shwaasai
Ne Nadachina Velalo Prathi Adugai (2)
Naa Oopiri Naa Gaanamu Naa Sarvamu Neeve
Naa Yesayyaa Neekenayyaa Aaraadhana        
||Aaraadhana||

Naapai Nee Aathmanu Kummarinchumu Yesayyaa
Nee Shakthitho Nanu Nimpu Balavanthudaa (2)        
||Aaraadhana||

-------------------------------------------------------------------------------------
CREDITS :
LYRICIST : షాలోమ్ బెన్హర్ మండ (Shalom Benhur Manda)
-------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments