1759) నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను బాధలలో నెమ్మది నిచ్చెను


** TELUGU LYRICS **

నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను (2)
కృపా శక్తి దయా సత్య సంపూర్ణుడా
వాక్యమై ఉన్న యేసు వందనమయ్యా (2)      
||నీ వాక్యమే||

జిగటగల ఊభినుండి లేవనెత్తెను
సమతలమగు భూమిపై నన్ను నిలిపెను (2)
నా పాదములకు దీపమాయెను (2)
సత్యమైన మార్గములో నడుపుచుండెను (2)   
||నీ వాక్యమే||

శత్రువులను ఎదుర్కొనే సర్వాంగ కవచమై
యుద్ధమునకు సిద్ధ మనసు ఇచ్చుచున్నది (2)
అపవాది వేయుచున్న అగ్ని బాణములను (2)
ఖడ్గము వలె అడ్డుకొని ఆర్పి వేయుచున్నది (2)
||నీ వాక్యమే||

పాలవంటిది జుంటి తేనె వంటిది
నా జిహ్వకు మహా మధురమైనది (2)
మేలిమి బంగారు కన్న మిన్న అయినది (2)
రత్న రాసులకన్నా కోరతగినది (2)   
||నీ వాక్యమే||

** ENGLISH LYRICS **

Nee Vaakyame Nannu Brathikinchenu
Baadhalalo Nemmadinichchenu (2)
Krupaa Shakthi Dayaa Sathya Sampoornudaa
Vaakyamai Unna Yesu Vandanamayyaa (2)         
||Nee Vaakyame||

Jigatagala Oobhinundi Levaneththenu
Samathalamagu Bhoomipai Nannu Nilipenu (2)
Naa Paadamulaku Deepamaayenu (2)
Sathyamaina Maargamulo Nadupuchundenu (2) 
||Nee Vaakyame||

Shathruvulanu Edurkone Sarvaanga Kavachamai
Yudhdhamunaku Sidhdha Manasu Ichchuchunnadi (2)
Apavaadi Veyuchunna Agni Baanamulanu (2)
Khadgamu Vale Addukoni Aarpi Veyuchunnadi (2) 
||Nee Vaakyame||

Paalavantidi Junti Thene Vantidi
Naa Jihvaku Mahaa Madhuramainadi (2)
Melimi Bangaaru Kanna Minna Ainadi (2)
Rathna Raasulakannaa Korathaginadi (2) 
||Nee Vaakyame||

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments