1659) నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో నీ ఆత్మతో నన్ను నడుపు


** TELUGU LYRICS **

నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో
నీ ఆత్మతో నన్ను నడుపు
శిల్పి చేతిలో శిలను నేను
అనుక్షణము నన్ను చెక్కుము (2)

అంధకార లోయలోన
సంచరించినా భయములేదు
నీ వాక్యం శక్తిగలది
నా త్రోవకు నిత్యవెలుగు (2)

ఘోరపాపిని నేను తండ్రి
పాప ఊభిలో పడియుంటిని
లేవనెత్తుము శుద్దిచేయుము
పొందనిమ్ము నీదు ప్రేమను (2)

ఈ భువిలో రాజు నీవే
నా హృదిలో శాంతి నీవే
కుమ్మరించుము నీదు ఆత్మను
జీవితాంతము సేవ చేసెదన్ (2)    
||నీ చేతితో||

** ENGLISH LYRICS **

Nee Chethitho Nannu Pattuko
Nee Aathmatho Nannu Nadupu
Shilpi Chethilo Shilanu Nenu
Anukshanamu Nannu Chekkumu (2)

Andhakaara Loyalona
Sancharinchinaa Bhayamu Ledu
Nee Vaakyam Shakthigaladi
Naa Throvaku Nithya Velugu (2)

Ghorapaapini Nenu Thandri
Paapa Oobhilo Padiyuntini
Levaneththumu Shudhdhi Cheyumu
Pondanimmu Needu Premanu (2)

Ee Bhuvilo Raaju Neeve
Naa Hrudilo Shaanthi Neeve
Kummarinchumu Needu Aathmanu
Jeevithaanthamu Seva Chesedan (2)        
||Nee Chethitho||

** CHORDS **

D             D/A         G              A             D
Nee Chethitho Nannu Pattuko - Nee Aathmatho Nannu Nadupu
D             G            D             A             D
Shilpi Chethilo Shilanu Nenu - Anukshanamu Nannu Chekkumu 


D         D/A    G                A             D
Andhakara Loyalona - Sancharinchina Bhayamu Ledhu
D         G             D              A             D
Nee Vaakyam Shakthigaladhi - Naa Throvaku Nithya Velugu


Ghorapaapini Nenu Thandri - Paapa Yubilo Padiyuntini
Levanettumu Shudhicheyumu - Pondhanimmu Needhu Premanu


Ee Bhuvilo Raaju Neeve - Naa Hrudilo Shanthi Neeve
Kummarinchumu Needu Athmanu - Jeevithanthamu Sevachesedhan
||Nee Chethitho||

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments