1870) నే పాపినో ప్రభువా నను కావుమా దేవా

** TELUGU LYRICS ** 

    నే పాపినో ప్రభువా - నను కావుమా దేవా
    నే పాపినో ప్రభువా - నను కావుమా దేవా (2)

1.  కరుణాలవాలా - నీ మ్రోల నేలా - తల వాల్చి నిలిచేనులే (2)
    దయ చూడు చాలా - దురితాల ద్రోలా - నీ సాటి దైవంబు లేరవ్వరు
    లేరవ్వరు 
    ||నే పాపినో||

2.  వుదయించినావు - సదయుండ నీవు - ముదమార మా కొరకై (2)
    మోసీవు సిలువ - నీ ప్రేమ విలువ నా తరమా చెల్లించ - నా యేసువా
    నా యేసువా
    ||నే పాపినో||

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments