1353) నశించిపోయే ఆత్మలు ఎన్నో నరకపు

** TELUGU LYRICS **

నశించిపోయే ఆత్మలు ఎన్నో
నరకపు పొలిమేరను చెర
నన్ను పంపుము నన్ను నడిపించుము
నీ ప్రేమ సువార్త చాటను
నీ వాక్కుతో నీ శక్తితో
నీ ఆత్మతో నీ ప్రేమతో
(నను) నిత్యము నడిపించుమా (2)

నీవు చేసిన త్యాగాన్ని
చాటి చెప్పే భాగ్యాన్ని
నాకు ఇమ్ము నా దేవా
వాడుకొనుము నా ప్రభువా (2)         
||నీవు||

నా జీవితాంతం – మరణ పర్యంతం
నీతోనే నేనుందునయ్యా (2)
కరుణ చూచి నీ మహిమ గాంచితి
నిత్యం నిను సేవింతును
నీ సన్నిధిలో ఆ దూతలతో
నీ రాజ్యములో పరిశుద్ధులతో (2)
(నిను) నిత్యము కీర్తింతును (2)         
||నీవు||

** ENGLISH LYRICS **

Nashinchipoye Aathmalu Enno
Narakapu Polimeranu Chera
Nannu Pampumu Nannu Nadipinchumu
Nee Prema Suvaartha Chaatanu
Nee Vaakkutho Nee Shakthitho
Nee Aathmatho Nee Prematho
(Nanu) Nithyamu Nadipinchumaa (2)

Neevu Chesina Thyaagaanni
Chaati Cheppe Bhaagyaanni
Naaku Immu Naa Devaa
Vaadukonumu Naa Prabhuvaa (2)        
||Neevu||

Naa Jeevithaantham – Marana Paryantham
Neethone Nenundhunayyaa (2)
Karuna Choochi Nee Mahima Gaanchithi
Nithyam Ninu Sevinthunu
Nee Sannidhilo Aa Dhoothalatho
Nee Raajyamulo Parishuddhulatho (2)
(Ninu) Nithyamu Keerthinthunu (2)        
||Neevu||

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments