1323) నన్ను కాపాడు నా దేవుడు కునుకడు కునుకడు


** TELUGU LYRICS **

నన్ను కాపాడు నా దేవుడు - కునుకడు కునుకడు
నన్ను రక్షించు నా యేసుడు - నిద్రపోడు నిద్రపోడు 
అ.ప: స్తుతులకు పాత్రుడు - స్తోత్రార్హుడు 
మృత్యుంజయుడు - నిత్యముండువాడు 
||నన్ను||

వేటగాని ఉరినుండి - విడిపించువాడు 
ఏ తెగులు రాకుండా - రక్షించువాడు 
తన రెక్కల చాటున - నన్ను దాచువాడు 
తన మార్గములన్నిటిలో - నన్ను నడిపించువాడు 
||స్తుతులకు||

గాఢాంధకారములో - తోడుండువాడు 
ఏకీడు రాకుండా - కాపాడువాడు 
నా కన్నీరంతటిని - తుడిచివేయువాడు 
నా ప్రార్ధనలన్నిటిని - ఆలకించువాడు 
||స్తుతులకు||

-------------------------------------------------------------------------------------
CREDITS : Dr.P.Satish Kumar
Album : Ninne nammukunnanaya (నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్యా)
-------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments