1346) నమ్మితి నయ్యా యేసయ్యా నీ పాదములే

** TELUGU LYRICS **

    నమ్మితి నయ్యా యేసయ్యా నీ పాదములే నమ్మితి నయ్యా యేసయ్యా
    నమ్మితి నయ్య నా నెమ్మదిలో నిన్ను నిమ్ముగఁ గృప నాపైఁ గుమ్మరిం
    చుము వేగ 
    ||నమ్మితి||

1.  పాప భార మనెడు మోపు మోయఁగ లేక కాపు నీవె యని నీ దాపు
    జేరిన నేను
    ||నమ్మితి||

2.  ఆపత్కాలమునందుఁ బ్రాపు నీవని వేఁడఁ గాపాడి రక్షించు
    కరుణాసముద్రుఁడ
    ||నమ్మితి||

3.  ఎన్ని తప్పులు నాలో నున్న నీ దయ చేత మన్నించి రక్షించు మహిత
    దేవ కుమార
    ||నమ్మితి||

4.  దాసుని మొఱ నీవు వేసారక విని వాసిగా రక్షించు పరమ జనక
    నన్ను
    ||నమ్మితి||

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments