1306) నడవాలని యేసు నడవాలని


** TELUGU LYRICS **

నడవాలని యేసు నడవాలని
నడవాలని నీతో నడవాలని
నాకున్న ఆశ నీపైనే ధ్యాస (2)
నిరంతరం నీతోనే నడవాలని (2)

హానోకు నీతో నడిచాడు దేవ
పరలోకపు నడకతో చేరాడు నిన్ను      
||నడవా||

నోవాహు నీతో నడిచాడు దేవ
రక్షణనే ఓడలో రక్షింప బడెను
||నడవా||

అబ్రాహాము నీతో నడిచాడు దేవ
విశ్వాసపు యాత్రలో సాగాడు నీతో 
||నడవా||

నా జీవితమంతా నీతో నడవాలని
నా చేయి పట్టుకొని నడిపించు ప్రభువా 
||నడవా||

** ENGLISH LYRICS **

Nadavaalani Yesu Nadavaalani
Nadavaalani Neetho Nadavaalani
Naakunna Aasha Neepaine Dhyaasa (2)
Nirantharam Neethone Nadavaalani (2)

Haanoku Neetho Nadichaadu Deva
Paralokapu Nadakatho Cheraadu Ninnu        
||Nadavaalani||

Novaahu Neetho Nadichaadu Deva
Rakshanane Odalo Rakshimpabadanu   
||Nadavaalani||

Abraahaamu Neetho Nadichaadu Deva
Vishwaasapu Yaathralo Saagaadu Neetho  
||Nadavaalani||

Naa Jeevithamanthaa Neetho Nadavaalani
Naa Cheyi Pattukoni Nadipinchu Prabhuvaa   
||Nadavaalani||

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments