1530) నాలో ఉన్న ఆశలన్నియు నాలో ఉన్న ఊహలన్నియు

** TELUGU LYRICS **

నాలో ఉన్న ఆశలన్నియు
నాలో ఉన్న ఊహలన్నియు
నాలో ఉన్న ప్రాణమంతయు – నీవే యేసయ్యా (2)
యేసయ్యా నీవే నా మార్గం
యేసయ్యా నీవే నా సత్యం
యేసయ్యా నీవే నా జీవం
నీవే నా ప్రాణం

నాకున్నవన్ని నీకే యేసయ్యా
నాలోన నిన్ను దాచానేసయ్యా (2)
నీ చేతులలో నా రూపమునే ముద్రించితివి
నా పాపముల కొరకై నీవు బలి అయిపోతివి (2)
పరిశుద్ధమైన రక్తము ద్వారా
పాపాలన్ని కడిగివేసితివి        
||యేసయ్యా||

నా కోసమే ఈ భువికి వచ్చితివి
నా కోసమే నీ ప్రాణం ఇచ్చితివి (2)
నా హృదయములో నీ వాక్యమునే నే ఉంచితిని
నీ రాకకై నేను వేచి ఉంటిని (2)
పరిశుద్ధమైన నీ చేతులలో
నీ రూపములో నన్ను చేసితివి 
||యేసయ్యా||

** ENGLISH LYRICS **

Naalo Unna Aashalanniyu
Naalo Unna Oohalanniyu
Naalo Unna Praanamanthayu – Neeve Yesayyaa (2)
Yesayyaa Neeve Naa Maargam
Yesayyaa Neeve Naa Sathyam
Yesayyaa Neeve Naa Jeevam
Neeve Naa Praanam

Naakunnavanni Neeke Yesayyaa
Naalona Ninnu Daachaanesayyaa (2)
Nee Chethulalo Naa Roopamune Mudrinchithivi
Naa Paapamula Korakai Neevu Bali Aipothivi (2)
Parishudhdhamaina Rakthamu Dwaaraa
Paapaalanni Kadigivesithivi           
||Yesayyaa||

Naa Kosame Ee Bhuviki Vachchithivi
Naa Kosame Nee Praanam Ichchithivi (2)
Naa Hrudayamulo Nee Vaakyamune Ne Unchithini
Nee Raakakai Nenu Vechi Untini (2)
Parishudhdhamaina Nee Chethulalo
Nee Roopamulo Nannu Chesithivi     
||Yesayyaa||

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments