1436) నాదు జీవితము మారిపొయినది


** TELUGU LYRICS **

నాదు జీవితము మారిపొయినది
నిన్నాశ్రయించిన వేళ
నన్నాదుకుంటివి ప్రభువా          
||నాదు||

చాలునయ్యా దేవా – ఈ జన్మ ధాన్యమే ప్రభువా (2)
పాప కూపము విడిచి – నీ దారి నడచితి దేవా
నిన్నాశ్రయించితి ప్రభువా
||నాదు||

కన్ను గానని దిశగా – బహు దూరమేగితినయ్యా (2)
నీ ప్రేమ వాక్యము వినగా – నా కళ్ళు కరిగెను దేవా
నిన్నాశ్రయించితి ప్రభువా
||నాదు||

లోకమంతా విషమై – నరకాగ్ని జ్వాలలు రేగే (2)
ఆ దారి నడపక నన్ను – కాపాడినావని దేవా
నిన్నాశ్రయించితి ప్రభువా
||నాదు||

జాలిగల నా ప్రభువా – నీ చేయి చాపవా ప్రభువా (2)
చేరగల నీ దరికి – నే పాపినయ్యా ప్రభువా
నే పాపినయ్యా ప్రభువా
||నాదు||

ఆరిపోని జ్యోతివై – కన్నులలోని కాంతివై (2)
ఎంత కాలముంటివి – ఎంతగా ప్రేమించితివి
నన్నెంతగా ప్రేమించితివి
||నాదు||

** ENGLISH LYRICS **

Naadu Jeevithamu Maaripoyinadi
Ninnaashrayinchina Vela
Nannaadukuntivi Prabhuvaa       
||Naadu||

Chaalunayyaa Devaa – Ee Janma Dhanyame Prabhuvaa (2)
Paapa Koopamu Vidichi – Nee Daari Nadachithi Devaa
Ninnaashrayinchithi Prabhuvaa
||Naadu||

Kannu Gaanani Dishagaa – Bahu Dooramegithinayyaa (2)
Nee Prema Vaakyamu Vinagaa – Naa Kallu Karigenu Devaa
Ninnaashrayinchithi Prabhuvaa
||Naadu||

Lokamanthaa Vishamai – Narakaagni Jvaalalu Rege (2)
Aa Daari Nadapaka Nannu – Kaapaadinaavani Devaa
Ninnaashrayinchithi Prabhuvaa
||Naadu||

Jaaligala Naa Prabhuvaa – Nee Cheyi Chaapavaa Prabhuvaa (2)
Cheragala Nee Dariki – Ne Paapinayyaa Prabhuvaa
Ne Paapinayyaa Prabhuvaa
||Naadu||

Aariponi Jyothivai – Kannulaloni Kaanthivai (2)
Entha Kaalamuntivi – Enthagaa Preminchithivi
Nannenthagaa Preminchithivi
||Naadu||

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments