1516) నా యేసు రాజా నా ఆరాధ్య దైవమా


** TELUGU LYRICS **

నా యేసు రాజా నా ఆరాధ్య దైవమా
ఆరాధ్య దైవమా నా స్తోత్ర గీతమా
నా స్తోత్ర గీతమా ఆరాధ్య దైవమా
నా యేసు రాజా రాజా – రాజా – రాజా
రాజా రాజా యేసు రాజా
రాజా రాజా యేసు రాజా
రాజా యేసు రాజా (2)

నీ రథ అశ్వముగా నీ త్యాగ బంధము
నన్ను బంధించెనా (2)
నీ ఆత్మ సారథిచే నన్ను నడిపించుమా (2)      
||నా యేసు||

వేటగాని ఉరి నుండి నన్ను విడిపించిన
కనికర స్వరూపుడా (2)
నా కన్నీటిని నాట్యముగా మార్చితివా (2) 
||నా యేసు||

అరణ్య యాత్రలోన నా దాగు చోటు నీవే
నా నీటి ఊట నీవే (2)
అతి కాంక్షనీయుడా ఆనుకొనెద నీ మీద (2) 
||నా యేసు||

** ENGLISH LYRICS **

Naa Yesu Raajaa Naa Aaraadhya Daivamaa
Aaraadhya Daivamaa Naa Sthothra Geethamaa
Naa Sthothra Geethamaa Aaraadhya Daivamaa
Naa Yesu Raajaa Raajaa – Raajaa – Raajaa
Raajaa Raajaa Yesu Raajaa
Raajaa Raajaa Yesu Raajaa
Raajaa Yesu Raajaa (2)

Nee Ratha Ashvamugaa Nee Thyaaga Bandhamu
Nannu Bandhinchenaa (2)
Nee Aathma Saarathiche Nannu Nadipinchumaa (2)       
||Naa Yesu||

Vetagaani Uri Nundi Nannu Vidipinchina
Kanikara Swaroopudaa (2)
Naa Kanneetini Naatyamugaa Maarchithivaa (2)   
||Naa Yesu||

Aranya Yaathralona Naa Daagu Chotu Neeve
Naa Neeti Oota Neeve (2)
Athi Kaanksaneeyudaa Aanukoneda Nee Meeda (2) 
||Naa Yesu||

-------------------------------------------------------------------------
CREDITS : హోసన్నా మినిస్ట్రీస్ (Hosanna Ministries)
-------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments