1422) నా తల్లి కంటెను నా తండ్రి కంటెను

** TELUGU LYRICS **

నా తల్లి కంటెను నా తండ్రి కంటెను 
యేసయ్య నన్ను ఎంతో ప్రేమించెన్
(అందుకే యేసయ్య అంటే నాకు ఏంతో ఇష్టం ఇష్టం)
నీకొరకు నాకొరకు సిలువపై రక్తము కార్చెను 
నిన్ను నన్ను పరమున చేర్చ పరమున కేగెను 
||నా తల్లి||

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments