1385) నా కొఱకుఁ చనిపోయి నాఁడ

** TELUGU LYRICS **

    నా కొఱకుఁ చనిపోయి నాఁడ ఆద యాకరుండిరు వంక దొంగలతోడ
    ||నా కొఱకు||

1.  ఆలకింపగను మనసార నాకు నానదే యా దయామృత సారధార
    భూలోకమునఁదనివిఁ దీర నిట్టి పుణ్యాత్ము నేమఱక పూజింతు మీర 
    ||నా కొఱకు||

2.  కన్న తలిదండ్రులకు నైన యింత ఘన వత్సలత నేఁ గల్గుటంగాన
    విన్నదియులేదు చెవులూన స్వామి విక్రయంబై కొర్త వేదనలతోను 
    ||నా కొఱకు||

3.  కీటకమువంటి ననుఁ బ్రోవ సొంత కీలాలమర్పించి ఖేదపడిచావ
    వాటమా తన కిటులఁ గావ నేను వర్ణింపఁ గన్నీరు వరదలైపోవ
    ||నా కొఱకు||

4.  ఘోరముగ నినుపమేకులను గ్రుచ్చి కొంకకానిర్దయుల్ గొల్గొతా
    మనలను మారణంబగు నవస్థలను బెట్ట మాదృశాత్మన్గావ
    మౌనమైయిలను
    ||నా కొఱకు||

5.  ఏమి బహుమతుల నర్పింతు నట్టి స్వామిమేళ్లల్ల నా స్వాంతమున
    నుంతున్ ప్రేమ భావమున వర్తింతున్ నిత్య కామితార్థం బిడు
    కర్తను భజింతున్
    ||నా కొఱకు||

6.  చేయనిఁక పాప సంగతము నాఁడు సిలువపైఁ జచ్చిన శ్రీకరుని
    కతము పాయ కాబ్రభుసత్యవ్రతము నాధు ప్రాణాంత మౌదాఁక ప్రార్థింతు
    సతము 
    ||నా కొఱకు||

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments