1449) నా దేవుని గుడారములో నా యేసుని నివాసములో


** TELUGU LYRICS **

నా దేవుని గుడారములో – నా యేసుని నివాసములో (2)
ఎంతో సంతోషం – ఎంతో ఆనందం (2)
నా యేసుని నివాసములో (2)         
||నా దేవుని||

సీయోను మార్గములందు – సహాయకుడవు నీవే కదా
రాత్రి జాముల యందు- నా తోడు నీడవు నీవే కదా (2)
నా కొండ నీవేగా – నా కోట నీవేగా (2)
నా యేసు రక్షకా నీవే కదా (2) 
||నా దేవుని||

నా యేసు సన్నిధి యందు – నేను పరవశమొందెదను
నా యేసు స్వరమును వినుచు – నేను కాలము మరచెదను (2)
నా గానమాయెనే – నా ధ్యానమాయెనే (2)
నాదు స్వరము నా ప్రభువే (2) 
||నా దేవుని||

ఆనంద తైలము నందు – నన్ను అభిషేకించెనుగా
నాదు వస్త్రము నందు – అగరు వాసన నింపెనుగా (2)
నా ప్రాణ నాథుడా – నా ప్రేమ పాత్రుడా (2)
నా యేసు నాథుడా నీవే కదా (2) 
||నా దేవుని||

** ENGLISH LYRICS **

Naa Devuni Gudaaramulo – Naa Yesuni Nivaasamulo (2)
Entho Santhosham – Entho Aanandam (2)
Naa Yesuni Nivaasamulo (2)       
||Naa Devuni||

Seeyonu Maargamulandu – Sahaayakudavu Neeve Kadaa
Raathri Jaamula Yandu – Naa Thodu Needavu Neeve Kadaa (2)
Naa Konda Neevegaa – Naa Kota Neevegaa (2)
Naa Yesu Rakshakaa Neeve Kadaa (2) 
||Naa Devuni||

Naa Yesu Sannidhi Yandu – Nenu Paravashamondedanu
Naa Yesu Swaramunu Vinuchu – Nenu Kaalamu Marachedanu (2)
Naa Gaanamaayene – Naa Dhyaanamaayene (2)
Naadu Swaramu Naa Prabhuve (2) 
||Naa Devuni||

Aananda Thailamu Nandu – Nannu Abhishekinchenugaa
Naadu Vasthramu Nandu – Agaru Vaasana Nimpenugaa (2)
Naa Praana Naathudaa – Naa Prema Paathrudaa (2)
Naa Yesu Naathudaa Neeve Kadaa (2)   
||Naa Devuni||

--------------------------------------------
CREDITS : జయరాజ్ (Jayaraj)
--------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments