1446) నా దేవ ప్రభువా నీ చెంతను సదా వసింపను


** TELUGU LYRICS **

నా దేవ ప్రభువా నీ చెంతను
సదా వసింపను నా కిష్టము
ఏవైనా శ్రమలు తటస్థమైనను
నీ చెంత నుందును నా ప్రభువా

ప్రయాణకుండను నడవిలో
నా త్రోవ జీకటి కమ్మినను
నిద్రించుచుండగా స్వప్నంబునందున
నీ చెంత నుందును నా ప్రభువా

యాకోబు రీతిగా ఆ మెట్లను
స్వర్గంబు జేరను జూడనిమ్ము
నీ దివ్య రూపము ప్రోత్సాహపర్చగా
నీ చెంత నుందును నా ప్రభువా

నే నిద్రలేవగా నా తండ్రి నే
నీకుం గృతజ్ఞత జెల్లింతును
నే చావునొందగా ఇదే నా కోరిక
నీ చెంత నుందును నా ప్రభువా

** ENGLISH LYRICS **

Naa Deva Prabhuvaa Nee Chenthanu
Sadaa Vasimpanu Naa Kishtamu
Evaina Shramalu Thatasthamainanu
Nee Chentha Nundunu Naa Prabhuvaa

Prayaanakundanu Nadavilo
Naa Throva Jeekati Kamminanu
Nidrinchuchundagaa Swapnambunanduna
Nee Chentha Nundunu Naa Prabhuvaa

Yaakobu Reethigaa Aa Metlanu
Swargambu Jeranu Joodanimmu
Nee Divya Roopamu Prothsaahaparchagaa
Nee Chentha Nundunu Naa Prabhuvaa

Ne Nidralevagaa Naa Thandri Ne
Neekun Gruthagnatha Jellinthunu
Ne Chaavunondagaa Ide Naa Korika
Nee Chentha Nundunu Naa Prabhuvaa

---------------------------------------------------------------------------
CREDITS : శారా ఫ్లవర్ ఆడమ్స్ (Sara Flower Adams)
---------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments