1434) నా దీపము యేసయ్యా నీవు వెలిగించినావు


** TELUGU LYRICS **

నా దీపము యేసయ్యా నీవు వెలిగించినావు
సుడిగాలిలోనైనా జడి వానలోనైనా
ఆరిపోదులే నీవు వెలిగించిన దీపము
నీవు వెలిగించిన దీపము – (2)

ఆరని దీపమై దేదీప్యమానమై
నా హృదయ కోవెలపై దీపాల తోరణమై (2)
చేసావు పండుగ వెలిగావు నిండుగా (2)        
||నా దీపము||

మారని నీ కృప నను వీడనన్నది
మర్మాల బడిలోన సేదదీర్చుచున్నది (2)
మ్రోగించుచున్నది ప్రతి చోట సాక్షిగా (2) 
||నా దీపము||

ఆగని హోరులో ఆరిన నేలపై
నా ముందు వెలసితివే సైన్యములకధిపతివై (2)
పరాక్రమ శాలివై నడిచావు కాపరిగా (2) 
||నా దీపము||

** ENGLISH LYRICS **

Naa Deepamu Yesayyaa Neevu Veliginchinaavu
Sudigaalilonainaa Jadi Vaanalonainaa
Aaripodule Neevu Veliginchina Deepamu
Neevu Veliginchina Deepamu (2)

Aarani Deepamai Dhedheepyamaanamai
Naa Hrudaya Kovelapai Deepaala Thoranamai (2)
Chesaavu Panduga Veligaavu Nindugaa (2)       
||Naa Deepamu||

Maarani Nee Krupa Nanu Veedanannadhi
Marmaala Badilona Sedhadheerchuchunnadhi (2)
Mroginchuchunnadhi Prathi Chota Saakshigaa (2) 
||Naa Deepamu||

Aagani Horulo Aarina Nelapai
Naa Mundu Velasithive Sainyamulakadhipathivai (2)
Paraakrama Shaalivai Nadichaavu Kaaparigaa (2) 
||Naa Deepamu||

-------------------------------------------------------------------------
CREDITS : హోసన్నా మినిస్ట్రీస్ (Hosanna Ministries)
-------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments