1396) నా చిన్ని తండ్రి పరలోక రాజా

** TELUGU LYRICS **

నా చిన్ని తండ్రి పరలోక రాజా
బాలయేసుగా
పవలించితివి పశుల పాకలో
నీదు జననము మానవాళికి
ఎంతో పరవశము
నీదు జననము లోకానికి
ఎంతో శుభోదయం
నీదు జననము మాకు
ఇల రక్షణకు శ్రీకారము
లాలీ జో లాలీ జో
దూత సమూహముల స్తోత్రగానములు
ఇల లేవు నీకు నేను పాడే కీర్తనలు తప్ప
అందుకో నా పేద హృదయపు లాలి పాట
లోక రక్షణకు ఇల విమోచనకు
ఈ పృథ్వి పావనమైనది
నీ స్పర్శ సోకగనే
నీ చిన్ని నవ్వులే నాకు చాలు
మాకు ఈ బ్రతుకంతా

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments