465) ఎవరున్నారు ఈ లోకంలో ఎవరున్నారు నా యాత్రలో

** TELUGU LYRICS **

    ఎవరున్నారు ఈ లోకంలో
    ఎవరున్నారు నా యాత్రలో (2)
    నీవే యేసయ్యా ఆనందము నా
    నీవే యేసయ్యా ఆశ్రయము 
(2)

1.  ఎన్నిక లేని నన్ను నీవు - ఎన్నిక చేసితివే 
(2)
    ఏ దరి కానక తిరిగిన నన్ను - నీ దరి చేర్చితివే
    నీ దరి చేర్చితివే 
(2) 
    ||ఎవరు||

2.  శోధనలో వేదనలో - కుమిలి నేనుండగా 
(2)
    నాదరి చేరి నన్నాదరించి - నన్నిల బ్రోచితివే
    నన్నిల బ్రోచితివే 
(2)
    ||ఎవరు||

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments