662) కరుణించి తిరిగి సమకూర్చు ప్రభువా


** TELUGU LYRICS **

కరుణించి తిరిగి సమకూర్చు ప్రభువా (2)
క్షమాపణ నిన్ను వేడుచున్నాను (2)

దావీదు రాజు దీనుడై వేడ (2)
అవనిలో బొందిన నష్టములన్నియు (2)
దేవా నీవు సమకూర్చితివే (2)      
||కరుణించి||

శత్రు సమూహపు కుతంత్రములతో (2)
బొత్తిగా నేను నష్టపడితిని (2)
మిత్రుడేసులో సమకూర్చుము తండ్రి (2) 
||కరుణించి||

పసరు గొంగళి – చీడ పురుగులు (2)
నాశనము చేసిన పంటను కూర్చుమా (2)
యేసు ప్రభూ నిన్ను వేడుచున్నాను (2)   
||కరుణించి||

ప్రేమ సంతోషానందములను (2)
ప్రధాన యాజకా పోగొట్టుకొంటిని (2)
ప్రేమతో నీవు సమకూర్చుమా (2) 
||కరుణించి||

పాపపు విషముతో నా పాత్ర నిండెను (2)
ప్రభు యేసుండను పిండిని కలుపుము (2)
పాప మరణమును తొలగించుమా (2) 
||కరుణించి||

ఆత్మీయ సోమరితనములో నుండి (2)
ఆత్మ నష్టముల నెన్నియో బొందితి (2)
ఆత్మ దేవా నీవు సమకూర్చుమా (2)   
||కరుణించి||

పాపము చేసి పడియున్న చోటున్ (2)
ప్రాపుగా నీవు జూపుమో ప్రభువా (2)
కోపగించక నాపై కృప జూపుమా (2) 
||కరుణించి||

చేసిన పాపము కప్పుకొనక (2)
విశ్వాసముతో ఒప్పుకొందున్ (2)
సిలువ రక్తముతో శుద్ధి చేయుమా (2) 
||కరుణించి||

** ENGLISH LYRICS **

Karuninchi Thirigi Samakoorchu Prabhuvaa (2)
Kshamaapana Ninnu Veduchunnaanu (2)

Daaveedu Raaju Deenudai Veda (2)
Avanilo Bondina Nashtamulanniyu (2)
Devaa Neevu Samakoorchithive (2)       
||Karuninchi||

Shathru Samoohapu Kuthanthramulatho (2)
Botthiga Nenu Nashtapadithini (2)
Mithrudesulo Samakoorchumu Thandri (2) 
||Karuninchi||

Pasaru Gongali – Cheeda Purugulu (2)
Naashanamu Chesina Pantanu Koorchumaa (2)
Yesu Prabhoo Ninnu Veduchunnaanu (2)
||Karuninchi||

Prema Santoshaanandamulanu (2)
Pradhaana Yaajakaa Pogottukontini (2)
Prematho Neevu Samakoorchumaa (2)   
||Karuninchi||

Paapapu Vishamutho Naa Paathra Nindenu (2)
Prabhu Yesundanu Pindini Kalupumu (2)
Paapa Maranamunu Tholaginchumaa (2) 
||Karuninchi||

Aathmeeya Somarithanamulo Nundi (2)
Aathma Nashtamula Nenniyo Bondithi (2)
Aathma Devaa Neevu Samakoorchumaa (2) 
||Karuninchi||

Paapamu Chesi Padiyunna Chotun (2)
Praapuga Neevu Joopumo Prabhuvaa (2)
Kopaginchaka Naapai Krupa Joopumaa(2)
||Karuninchi||

Chesina Paapamu Kappukonaka (2)
Vishwaasamutho Oppukondun (2)
Siluva Raktamutho Shuddhi Cheyumaa (2) 
||Karuninchi||

** CHORDS **

C          Am        F           C 
Karuninchi Thirigi - Samakoorchu Prabhuvaa (2)
      F          G           C
Kshmaapana Ninnu Veduchunnaanu (2)

  C         Am     F         C
Daaveedu Raaju - Deenudai Veda (2)
         Am       F           C 
Avanilo Bondina Nashtamulanniyu (2)
       Am      G             C
Devaa Neevu - Samakoorchithive (2) 
||Karuninchi||

  C        Am         F            C
Shathru Samoohapu - Kuthanthramulatho (2)
        Am        F           C
Botthiga Nenu - Nashtapadithini (2)
         Am       G                C
Mithrudaesulo - Samakoorchumu Thandri (2)
||Karuninchi||

  C       Am       F           C
Pasaru Gongali - Cheeda Purugulu (2)
           Am         F              C
Naashanamu Chesina - Pantanu Koorchumaa (2)
        Am       G               C
Yesu Prabhoo - Ninnu Veduchunnaanu (2)
||Karuninchi||

  C        Am       F        C
Prema Santhoshaa - nandamulanu (2)
           Am        F           C
Pradhaana Yaajakaa - Pogottukuntini (2)
          Am      G           C
Prematho Neevu - Samakoorchumaa (2)
||Karuninchi||

   C        Am        F                C
Paapapu Vishamutho - Naa Paathra Nindenu (2)
           Am        F           C
Prabhu Yesundanu - Pindini Kalupumu (2)
       Am          G            C
Paapa Maranamunu - Tholaginchumaa (2)
||Karuninchi||

   C        Am     F             C
Aathmeeya Somari - thanamulo Nundi (2)
          Am         F             C
Aathma Nashtamula - Nenniyoa Bondithi (2)
             Am      G            C
Aathma Devaa Neevu - Samakoorchumaa (2)
||Karuninchi||

  C       Am     F             C
Paapamu Chesi - Padiyunna Chotun (2)
         Am        F             C
Praapuga Neevu - Joopumo Prabhuvaa (2)
              Am       G           C
Kopaginchaka Naapai - Krupa Joopumaa (2)
||Karuninchi||

  C         Am      F       C
Chesina Paapamu - Kappukonaka (2)
        Am        F       C
Vishwaasamutho - Oppukondun (2)
            Am        G             C
Siluva Rakthamutho - Shuddhi Cheyumaa (2) 
||Karuninchi||

---------------------------------------------------------------
CREDITS : సీయోను గీతాలు (Songs of Zion)
---------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments