666) కఱుణాపీఠము జేరరే దేవుని కృపా

    కఱుణాపీఠము జేరరే దేవుని కృపా చరణ స్థలిని జేరరే పరలోక
    జనకుని వరములు లభియించు తరుణమౌ ప్రార్థనలో కరములు జోడించి
    ||కఱుణా||

1.  హృదయ వేదననొందుచు యాకోబు తన మదిలో భయమున గుందుచు
    వదల కుండగ ప్రభుని పదములు సంధించి సదయుని దీవెన ముదమున
    నొందిన ||కఱుణా||

2.  కన్న ప్రేమను యిమ్మని సోదరి హన్నా విన్నవించగా దేవుని అన్ని
    యెఱిగిన తండ్రి హన్నాను దీవింప వన్నె కెక్కిన కొడుకున్ చెన్నుగా
    నొందిన ||కఱుణా||

3.  శాప భయమును నేడ్చుచు దావీదు తన పాప రూపము జూచుచు
    తాపముతో పశ్చా త్తాపముతో ప్రభుని ప్రాపు గోరగనే క్ష మాపణ నొందిన
    ||కఱుణా||

4.  కాయమున వెత నోర్చును యోధుడు పౌలు సాయమీ ధర గోరుచు
    రోయుచు దన ముల్లు దీయుమని ప్రార్థించి వేయిరెట్లుగ కృపయు
    ప్యాయముగ నొందిన ||కఱుణా||

5.  దినమంత పని జేయుచు నాధుడా యేసు జనుల బాధల మోయుచు
    ఇనుడు మరుగౌవేళ జనకుని కడకేగి మనసార విశ్రాంతి యనుభవించిన
    సథలము ||కఱుణా||

6.  ఇల బ్రతుకంతయు ప్రార్థన ప్రభు యేసునకు సిలువే తన తుది ప్రార్థన
    చెలువుగ విజ్ఞాప నలు జేయుచును మనపై గలకాలమును దీవె నలు
    వర్షించెడి చోటు ||కఱుణా||

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments