631) కనరె యేసుని ప్రత్యక్షంబు అన్య జనులకు గల్గిన

    కనరె యేసుని ప్రత్యక్షంబు అన్య జనులకు గల్గిన, విధమెట్లొ తరచి
    ||కనరె||

1. నక్షత్రమార్గాన జ్ఞానుల్ బోయి రక్షకుని జూచిరి రక్తిమీరంగ
    కాంక్షతో ప్రభునికి మ్రొక్కి కాంకల్ కాంతిమీరగ నిచ్చి తరలిరి పరగన్
    ||కనరె||

2.  పదియు రెండేడ్ల, ప్రాయమున ప్రభువు పస్కాపండుగునకు పరగబోయెనుగ
    ముదమొప్ప దేవాలయములో జేరి ముద్దుగ బోధించె బోధకులకును
    ||కనరె||

3.  కానాయూరి పెండ్లికరిగి ప్రభువు ఘనముగ నీళ్లు ద్రాక్షా రసముగజేసెన్
    తనరమహిమను బయలుపరచి శిష్యుల మనములబలపర్చె ఘన
    విశ్వాసమున ||కనరె||

4.  కుష్థరోగి యొకడువచ్చి తనదు కుష్ఠరోగము బాప ప్రభునివేడంగ
    ఇష్టబుద్ధితో ప్రభువువాని ముట్టి కుష్ఠురోగము బాపె కోర్కెలూరంగ ||కనరె||

5.  శతాధిపతి విశ్వాసమును ప్రభువు తరచి చూచి మెచ్చి దయజూపె
    గనరె హితవుగవాని దాసుని పక్ష వాతంబు స్వస్థత మరిగావించెనుగ
    ||కనరె||

6.  గాలివానల విప్లవంబు ప్రభువు గద్దించి సద్దణిపి ఘనమహిమజూపె
    గాలిసంద్రముపైన హక్కు ప్రభునికి గలదంచు శిష్యులు ఘనపరచిరిగ
    ||కనరె||

7.  ఇట్టిశక్తిగల ప్రభుని మనము గట్టిగనమ్మిన గలుగు రక్షణము
    పట్టువీడక ప్రభునినెపుడు గుల్పి పరమశాంతిని బొంది మరివెలుగగలము
    ||కనరె||

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments