692) కలువరి గిరి సిలువలో పలు శ్రమలు పొందిన దైవమా


** TELUGU LYRICS **

కలువరి గిరి సిలువలో పలు శ్రమలు పొందిన దైవమా (2)
విశ్వ మానవ శాంతి కోసం ప్రాణమిచ్చిన జీవమా (2)
యేసు దేవా నీదు త్యాగం వివరింప తరమా (2)         
||కలువరి||

కరుణ లేని కఠిన లోకం కక్షతో సిలువేసినా (2)
కరుణ చిందు మోముపైన గేలితో ఉమ్మేసినా (2)
ముళ్ళతోన మకుటమల్లి
నీదు శిరమున నుంచినా (2) 
||కలువరి||

జాలి లేని పాప లోకం కలువలేదో చేసినా (2)
మరణమందు సిలువలోన రుధిరమే నిను ముంచినా (2)
కలుష రహిత వ్యధను చెంది
అలసి సొలసి పోతివా (2)   
||కలువరి||

** ENGLISH LYRICS **

Kaluvari Giri Siluvalo Palu Shramalu Pondina Daivamaa (2)
Vishwa Maana Shaanthi Kosam Praanamichchina Jeevamaa (2)
Yesu Devaa Needu Thyaagam Vivarimpa Tharamaa (2)      
||Kaluvari||

Karuna Leni Katina Lokam Kakshyatho Siluvesinaa (2)
Karuna Chindu Momupaina Gelitho Ummesinaa (2)
Mullathona Makutamalli
Needu Shiramuna Nunchinaa (2)     
||Kaluvari||

Jaali Leni Paapa Lokam Kaluvaledo Chesinaa (2)
Maranamandu Siluvalona Rudhirame Ninu Munchinaa (2)
Kalusha Rahitha Vyadhanu Chendi
Alasi Solasi Pothivaa (2)     
||Kaluvari||

-------------------------------------------------------------
CREDITS : 
-------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments