1010) జీవనదిని నా హృదయములో ప్రవహింప చేయుమయా (71)


** TELUGU LYRICS **
    - Scale : D

    జీవనదిని నా హృదయములో 
    ప్రవహింప చేయుమయా 

1.  శరీర క్రియలన్నియు నాలో 
    నశియింప జేయుమయా (2) 
    ||జీవనదిని||

2.  బలహీన సమయములో 
    నీ బలము ప్రసాదించుము (2)
    ||జీవనదిని||

3.  ఎండిన యముకలన్నియు 
    తిరిగి జీవింప చేయుమయా (2)
    ||జీవనదిని||

4.  ఆత్మీయ వరములతో 
    నన్ను అభిషేకం చేయుమయా (2)
    ||జీవనదిని||

** ENGLISH LYRICS **

    Jeevanadini Naa Hrudayamulo
    Pravahimpa Cheyumayyaa (2)

1.  Shareera Kriyalanniyu
    Naalo Nashiyimpa Cheyumayyaa (2)     
    ||Jeeva Nadini||

2.  Balaheena Samayamulo
    Nee Balamu Prasaadinchumu (2) 
    ||Jeeva Nadini||

3.  Endina Emukalanniyu
    Thirigi Jeevimpa Cheyumayyaa (2)   
    ||Jeeva Nadini||

4.  Aathmeeya Varamulatho
    Nannu Abhishekam Cheyumayyaa (2) 
    ||Jeeva Nadini||

** CHORDS **


    D     A  F#m            G
    జీవనదిని నా హృదయములో 
    Gm                    D
    ప్రవహింప చేయుమయా (2)

     D                G
1.  శరీర క్రియలన్నియు నాలో 
      C                   D
    నశియింప జేయుమయా (2)
    ||జీవనదిని||

2.  బలహీన సమయములో 
    నీ బలము ప్రసాదించుము (2)
    ||జీవనదిని||

3.  ఎండిన యముకలన్నియు 
    తిరిగి జీవింప చేయుమయా (2)
    ||జీవనదిని||

4.  ఆత్మీయ వరములతో 
    నన్ను అభిషేకం చేయుమయా (2)
    ||జీవనదిని||

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments