975) జయ పతాకం ఎగరాలి ఈ దేశం సొంతం కావాలి

** TELUGU LYRICS **

    జయ పతాకం ఎగరాలి - ఈ దేశం సొంతం కావాలి
    ప్రతి మోకాలు వంగాలి - క్రీస్తు రాజ్యం కావాలి
    హల్లెలూయ ఓ హల్లెలూయ (4)

    జయ పతాకం ఎగరాలి - ఈ దేశం సొంతం కావాలి
    ప్రతి మోకాలు వంగాలి - క్రీస్తు రాజ్యం కావాలి
   
1.  ప్రతి జాతీయు ప్రతి జనమును - క్రీస్తు ప్రభువని ఒప్పుకోవాలి
    ప్రతి గోత్రము ప్రతి వంశము - క్రీస్తు ప్రభువు ఎదుట మోకరించాలి
    ఈ కనులతో నేను చూడాలి - క్రీస్తు రాజ్యాన్ని

    జయ పతాకం ఎగరాలి - ఈ దేశం సొంతం కావాలి
    ప్రతి మోకాలు వంగాలి - క్రీస్తు రాజ్యం కావాలి
    హల్లెలూయ ఓ హల్లెలూయ (4)

2.  జీసస్ లవ్స్ ఇండియా - జీసస్ సేవ్స్ ఇండియా
    జీసస్ హీల్స్ ఇండియా - జీసస్ బ్లెస్స్ ఇండియా (2)
    ఈ దేశంలో ప్రభుని పాలన - ఈ జీవితంలోనే చూడాలి
    యేసు నామమే జయజయమని - ప్రతి స్వరము ప్రభుని స్తుతియించాలి (2)
    ఈ దేశాన్ని ప్రభుకు బహుమతిగా నేను ఇవ్వాలి

    జయ పతాకం ఎగరాలి - ఈ దేశం సొంతం కావాలి
    ప్రతి మోకాలు వంగాలి - క్రీస్తు రాజ్యం కావాలి
    హల్లెలూయ ఓ హల్లెలూయ (4)

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments