285) ఇదే నా కోరిక నవజీవన రాగమాలిక


** TELUGU LYRICS **

ఇదే నా కోరిక
నవ జీవన రాగమాలిక (2)          
||ఇదే నా కోరిక||

యేసు లాగ ఉండాలని
యేసుతోనే నడవాలని (2)
నిలవాలని గెలవాలని
యేసునందే ఆనందించాలని (2)
||ఇదే నా కోరిక||

ఈ లోకంలో పరలోకము
నాలోనే నివసించాలని (2)
ఇంటా బయట యేసునాథునికే
కంటిపాపనై వెలిగిపోవాలని (2)
||ఇదే నా కోరిక||

యాత్రను ముగించిన వేళ
ఆరోహనమై పోవాలని (2)
క్రీస్తు యేసుతో సింహాసనము
పైకెగసి కూర్చోవాలని (2) 
||ఇదే నా కోరిక||

** ENGLISH LYRICS **

Ide Naa Korika
Nava Jeevana Raagamaalika (2)       
||Ide Naa Korika||

Yesu Laaga Undaalani
Yesuthone Nadavaalani (2)
Nilavaalani Gelavaalani
Yesunande Aanandinchaalani (2) 
||Ide Naa Korika||

Ee Lokamlo Paralokamu
Naalone Nivasinchaalani (2)
Intaa Bayata Yesunaathunike
Kantipaapanai Veligipovaalani (2)
||Ide Naa Korika||

Yaathranu Muginchina Vela
Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesthu Yesutho Simhaasanamu
Paikegasi Koorchovaalani (2)
||Ide Naa Korika||

----------------------------------------------------------------
CREDITS : ఆర్ ఆర్ కే మూర్తి (R R K Murthy)
----------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments