390) ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా


** TELUGU LYRICS **

ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా
ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా
చింతలన్ని తీరేనయ్యా నిను చేరగా
ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా (2)        
||ఎంత||

ఘోరపాపినైన నేనూ – దూరంగా పారిపోగా (2)
నీ ప్రేమతో నను క్షమియించి
నను హత్తుకొన్నావయ్యా (2)   
||ఎంత||

నాకున్న వారందరూ – నను విడచిపోయిననూ (2)
ఎన్నెన్నో ఇబ్బందులకు గురి చేసిననూ
నను నీవు విడువలేదయ్యా (2) 
||ఎంత||

నీవు లేకుండ నేనూ – ఈ లోకంలో బ్రతుకలేనయ్యా (2)
నీతో కూడా ఈ లోకం నుండీ
పరలోకం చేరెదనేసయ్యా (2) 
||ఎంత||

** ENGLISH LYRICS **

Entha Manchi Devudavayyaa
Entha Manchi Devudavesayyaa
Chinthalanni Theerenayyaa Ninu Cheragaa
Entha Manchi Devudavesayyaa (2)       
||Entha||

Ghora Paapinaina Nenu – Dooramgaa Paaripogaa (2)
Nee Prematho Nanu Kshamiyinchi
Nanu Hatthukunnaavayyaa (2) 
||Entha||

Naakunna Vaarandaru – Nanu Vidachi Poyinanu (2)
Ennenno Ibbandulaku Guri Chesinanu
Nanu Neevu Viduvaledayyaa (2) 
||Entha||

Neevu Lekunda Nenu – Ee Lokamlo Brathuka Lenayyaa (2)
Neetho Koodaa Ee Lokam Nundi
Paralokam Cheredanesayyaa (2) 
||Entha||


** CHORDS **

Fm   
Entha Manchi Devudavayyaa
                     A#m
Entha Manchi Devudavesayyaa
                          Fm
Chinthalanni Theerenayyaa Ninu Cheragaa
C                       Fm
Entha Manchi Devudavesayyaa (2)       
||Entha||

Fm                                      A#m
Ghora Paapinaina Nenu – Dooramgaa Paaripogaa (2)
                  Fm
Nee Prematho Nanu Kshamiyinchi
C                   Fm
Nanu Hatthukunnaavayyaa (2)     
||Entha||

Fm                                       A#m
Naakunna Vaarandaru – Nanu Vidachi Poyinanu (2)
                    Fm 
Ennenno Ibbandulaku Guri Chesinanu
C                      Fm
Nanu Neevu Viduvaledayyaa (2) 
||Entha||

Fm                                            A#m
Neevu Lekunda Nenu – Ee Lokamlo Brathuka Lenayyaa (2)
                 Fm
Neetho Koodaa Ee Lokam Nundi
C                     Fm 
Paralokam Cheredanesayyaa (2)   
||Entha||

---------------------------------------------------------
CREDITS : పెర్సి థెరీసా (Percy Theresa)
---------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments