450) ఎల్ల సోదరు లైక్యత వసియించుట

** TELUGU LYRICS **

    ఎల్ల సోదరు లైక్యత వసియించుట యెంత మేలు మనోహరము ||ఎల్ల||

1.  ధరణిలో నహరోను తలనుండి దిగ జారు పరిమళ తైలంబు వలె
    నద్ది తనరారు 
    ||ఎల్ల||

2.  వెలయు సీయోను కొం డల పైకి దిగి వచ్చు నల హెర్మోను మంచు
    వలె నద్ది చెల్వారు
    ||ఎల్ల||

3.  తరంతరం బాశీర్వా దము నిత్య జీవంబు స్థిరముగా నందుండ సెల
    విడెను దేవుండు
    ||ఎల్ల||

4.  జనక తన యాత్మకును ఘన మహిమ మగుఁగాక మును పిప్పుడున్
    యుగ ముల కగును గా కామేన్
    ||ఎల్ల||

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments