1252) దేవుడు మా పక్షమున ఉండగా మాకు విరోధి ఎవడు

** TELUGU LYRICS **

    దేవుడు మా పక్షమున ఉండగా - మాకు విరోధి ఎవడు
    మా దేవుడు మా పక్షమున ఉండగా - మాకు విరోధి ఎవడు
    జీవగల దేవుని సైన్యముగా - సాతాను నోడింతుము (2)
    యుద్ధం యెహోవాదే - రక్షణ యెహోవాదే
    విజయం యెహోవాదే - ఘనత యెహోవాదే (2)
    దేవుడు మా పక్షమున ఉండగా మాకు విరోధి ఎవడు
    మా దేవుడు మా పక్షమున ఉండగా మాకు విరోధి ఎవడు

1.  మా దేవుని బాహువే - తన దక్షిణ హస్తమే
    ఆయన ముఖ కాంతియే - మాకు జయమిచ్చును (2)
    తనదగు ప్రజగా మము రూపించి - నిరతము మాపై కృప చూపించి
    తన మహిమకై మము పంపించి - ప్రభావమును కనపరుచును
    యుద్ధం యెహోవాదే - రక్షణ యెహోవాదే
    విజయం యెహోవాదే - ఘనత యెహోవాదే (2)
    దేవుడు మా పక్షమున ఉండగా - మాకు విరోధి ఎవడు
    మా దేవుడు మా పక్షమున ఉండగా - మాకు విరోధి ఎవడు

2.  మా దేవుని ఎరిగిన - జనులముగా మేమందరం
    బలముతొ ఘనకార్యముల్ - చేసి చూపింతుము (2)
    దేవునిచే సూర క్రియలను చేసి - భూమిని తలక్రిందులుగా చేసి
    ఆయన నామము పైకెత్తి - ప్రభు ధ్వజము స్థాపింతుము
    యుద్ధం యెహోవాదే - రక్షణ యెహోవాదే
    విజయం యెహోవాదే - ఘనత యెహోవాదే (2)
    దేవుడు మా పక్షమున ఉండగా - మాకు విరోధి ఎవడు
    మా దేవుడు మా పక్షమున ఉండగా - మాకు విరోధి ఎవడు

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments