1236) దేవా యెహోవా సీయోనులో నుండి


** TELUGU LYRICS **

దేవా యెహోవా సీయోనులో నుండి
స్తుతియించెదా కొనియాడెదా కీర్తించెద (2)

కను మూసినా కను తెరిచినా – కనిపించె నీ రూపం
కల కానిది నిజమైనది – సిలువలో నీ త్యాగం
రక్తాన్ని చిందించి రక్షించినావా
ఈ పాపిని యేసయ్యా
నా దేవా.. నా ప్రభువా
నీకేమర్పింతును  (2)        
||దేవా||

నను మోసిన నను కాచిన – నా తండ్రి నీవయ్యా
నా శిక్షను నీ శిక్షగా – భరియించినావయ్యా
ప్రాణంగా ప్రేమించి నా పాపముల కొరకై
బలియైతివా యేసయ్యా
నా దేవా.. నా ప్రభువా
నీ సిలువే చాలయా (2) 
||దేవా||

** ENGLISH LYRICS **

Deva Yehovaa Siyonulo Nundi
Sthuthiyinchedaa Koniyaadedaa Keerthincheda (2)

Kanu Moosinaa Kanu Therichinaa – Kanipinche Nee Roopam
Kala Kaanidi Nijamainadi – Siluvalo Nee Thyaagam
Rakthaanni Chindinchi Rakshinchinaavaa
Ee Paapini Yesayyaa
Naa Devaa.. Naa Prabhuvaa
Neekemarpinthunu (2)          
||Devaa||

Nanu Mosina Nanu Kaachina – Naa Thandri Neevayyaa
Naa Shikshanu Nee Shikshagaa – Bhariyinchinaavayyaa
Praanamgaa Preminchi Naa Paapamula Korakai
Baliyaithivaa Yesayyaa
Naa Devaa.. Naa Prabhuvaa
Nee Siluve Chaalayaa (2) 
||Devaa||

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments