1231) దేవా పరలోక దుతాలి నిను పాడి కీర్తింప


** TELUGU LYRICS **

దేవా పరలోక దుతాలి నిను పాడి కీర్తింప
ఎంతో ఎంతో మహిమ
నిన్ను భువిలోని ప్రజలంత కొనియాడి కీర్తింప
ఎంతో ఎంతో మహిమ
నిన్ను భజియించి పూజించి ఆరాధింప
నీకే నీకే మహిమ (2)
దేవా పరలోక దుతాలి నిను పాడి కీర్తింప
ఎంతో ఎంతో మహిమ
ఈ భువిలోని ప్రజలంత కొనియాడి కీర్తింప
ఎంతో ఎంతో మహిమ
మహిమా నీకే మహిమా (4)          
||దేవా||

కష్టాలలోన నష్టాలలోన
కన్నీరు తుడిచింది నీవే కదా (2)
నా జీవితాంతం నీ నామ స్మరణే
చేసేద నా యేసయ్యా (2)        
||మహిమా||

నా కొండ నీవే నా కోట నీవే
నా నీతి నా ఖ్యాతి నా జ్యోతివే (2)
నిన్నే భజించి నిన్నే స్తుతించి
ఆరాధింతునయా (2)   
||మహిమా||

** ENGLISH LYRICS **

Devaa Paraloka Doothaali Ninu Paadi Keerthimpa
Entho Entho Mahima
Ninnu Bhuviloni Prajalantha Koniyaadi Keerthimpa
Entho Entho Mahima
Ninnu Bhajiyinchi Poojinchi Aaraadhimpa
Neeke Neeke Mahima (2)
Devaa Paraloka Doothaali Ninu Paadi Keerthimpa
Entho Entho Mahima
Ee Bhuviloni Prajalantha Koniyaadi Keerthimpa
Entho Entho Mahima
Mahimaa Neeke Mahimaa (4)          
||Devaa||

Kashtaalalona Nashtaalalona
Kanneeru Thudichindi Neeve Kadaa (2)
Naa Jeevithaantham Nee Naama Smarane
Cheseda Naa Yesayyaa (2)        
||Mahimaa||

Naa Konda Neeve Naa Kota Neeve
Naa Neethi Naa Khyaathi Naa Jyothive (2)
Ninne Bhajinchi Ninne Sthuthinchi
Aaraadhinthunayaa (2) 
||Mahimaa||

----------------------------------------------------------------------
CREDITS : అంశుమతి మేరీ (Amshumathi Mary)
----------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments