932) చూడాలని ఉన్నది నా యేసుని చూడాలని ఉన్నది


** TELUGU LYRICS **

చూడాలని ఉన్నది
నా యేసుని చూడాలని ఉన్నది (2)
కోట్లాది దూతలు నిత్యము పరిశుద్ధుడని
కొనియాడుచుండగా చూడాలని (2)       
||చూడాలని||

పగలు ఎగురు బాణమైనను
రాత్రి కలుగు భయముకైనను (2)
కదలక నను కాపాడే నా నాథుడే నీవే
ఉన్నవాడవు అను వాడవు రానున్న వాడవు (2)
||చూడాలని||

నా పాదములకు దీపమై
నా త్రోవలకు వెలుగువై (2)
నను వీడని ఎడబాయని నా తోడువు నీవే
కంటికి రెప్పలా కాపాడే నాథుడ నీవే (2) 
||చూడాలని||

** ENGLISH LYRICS **

Choodaalani Unnadi
Naa Yesuni Choodaalani Unnadi (2)
Kotlaadi Doothalu Nithyamu Parishuddhudani
Koniyaaduchundagaa Choodaalani (2)      
||Choodaalani||

Pagalu Eguru Baanamainanu
Raathri Kalugu Bhayamukainanu (2)
Kadalaka Nanu Kaapaade Naa Naathuda Neeve
Unnavaadavu Anu Vaadavu Raanunna Vaadavu (2) 
||Choodaalani||

Naa Paadamulaku Deepamai
Naa Throvalaku Veluguvai (2)
Nanu Veedani Edabaayani Naa Thoduvu Neeve
Kantiki Reppala Kaapaade Naathuda Neeve (2) 
||Choodaalani||

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments