951) చేరి భుజియింపుడీవిందు యేసు సిద్ధపరచిన కృపావిందు

** TELUGU LYRICS **

    చేరి భుజియింపుడీవిందు యేసు సిద్ధపరచిన కృపావిందు తోరణంబగు
    మేడ గదిలో జేరి శిష్యుల తోడ సిలువ భారమున్ మదినెంచి నెరపిన
    భావ గర్భితమైన విందు 
    ||చేరి||

1.  జీవాహారము దైవసుతుడే పరమ జీవజలముల దాత యితడే
    జీవనాధుని రక్త మేనులు జీవానాహారములు కాగా చావును దొల గించి
    మృతులస జీవులనుగా మార్చువిందు
    ||చేరి||

2.  కారుణ్యనిధి యేసు రాజు నరుల గావగ బలియైన రోజు భారమైన
    సిలువ కెరయై పాప భారము పరిహరింప ధారవోసిన పుణ్యరక్తపు
    ధారలన్ దలపోయు విందు
    ||చేరి||

3.  దాసగణముల బ్రోవనెంచి రుధిర ధారలను గార్చిభరించి భాసు
    రంబగు నవ నిబంధన జేసి సంఘ పునాది వేసి వాసి మీరగ నిత్య
    జీవము బోసినట్టి యేసు విందు
    ||చేరి||

4.  పాప పరిహారార్థముకై క్రీస్తు పడిన ఘోరబాధ కొరకై యేపు దనరగ
    స్తుతులుబాడుచు యేసునాధుని రాకవరకు ఆపకుండగ సత్ప్రసాదము
    నందుకొని బలమొంద రండి
    ||చేరి||

5.  విందుతో మొదలిడిన సేవ యేసు విందుతో ముగియించె బ్రోవ
    విందులోగల మర్మమేదియొ విపులముగ బోధించు క్రీస్తున్ డెందమున
    ధ్యానించి యాయన యందె నమ్మిక గలిగియుందము
    ||చేరి||

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments