246) ఆహా మహానందమే ఇహ పరంబులన్

    ఆహా మహానందమే - ఇహ పరంబులన్
    మహావతారుండౌ - మా యేసు జన్మ దినం - హల్లేలూయ .. ఆహా ..

1.  కన్యక గర్భమందు పుట్టగా - ధన్యుడవంచు దూతలందరు (2)
    మాన్యులౌ పేద గొల్లలెందరో - అన్యులౌ తూర్పు జ్ఞానులెందురో (2)
    నిన్నారాధించిరి - హల్లేలూయ .. ఆహా ..

2.  యెహోవా తనయా - యేసు ప్రభూ, సహాయుడా - మా స్నేహితుడా (2)
    ఈహా పరంబుల ఓ ఇమ్మనుయేల్ - మహానందముతో నిన్నారాధింతుము(2)
    నిన్నారాధింతుము - హల్లేలూయ .. ఆహా ..

3.  సర్వేశ్వరున్ రెండవ రాకడన్ - స్వర్గంబు నుండి వచ్చు వేళలో (2)
    సర్వామికా సంఘంబు భక్తితో - సంధించి నిన్ స్తోత్రిం చు వేళలో (2)
    నిన్నారాధింతుము – హల్లేలూయ

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments