160) ఆనందించెదము ప్రభు యేసులో

** TELUGU LYRICS **

1.  ఆనందించెదము - ప్రభు యేసులో - అంతయు మరలార్జించు కొంటిమి
    ఆదాము నుండి పోయిన దెల్లయు - అనుభవించు చున్నామిప్పుడు
    పల్లవి: నష్టము నంతటిని మరల - మా యేసునిలో ఆర్జించితిమి
    ఎల్లప్పుడు జీవితమతయు హల్లెలూయ పాడెదము

2.  దావీదువలె అంత నష్టపడితిమి - దుఃఖపడి బహుగా ఏడ్చితిమి
    దావీదువలె ప్రభుని వెదకగ - తిరిగి ఆర్జించుకొంటిమి

3.  పూర్వము నైక్యము లేకపోయెను - పేదలమై యుంటిమి అపుడు
    మనలను ఖాళీ చేసికొనగా - మరల నొందితిమి పూర్ణత

4.  మొదటి ప్రమను కోల్పోతిమిల - వ్యర్థమైనట్టి ప్రేమనొందితిమి
    పొందితిమి యేసు ప్రభువులో - నిండుగను దైవ ప్రేమను

5.  దేవుని కల్గియుండకుంటిమి - దైవసమాధాన మొందకుంటిమి
    పాపములలో మరణించియుంటిమి - పరమజీవ మొందితిమి

6.  నిరీక్షణయేమి లేక యుంటిమి - నరకమున కర్హులమై యుంటిమి
    ఘనుడగు యేసు నంగీకరింపగా - నన్నును విమోచించెను

7.  పాపము వలనెంతో నష్టపోతిమి - ప్రభులో సకలము సంపాదించితిమి
    శాపమునందు చుట్టబడితిమి - సర్వమొందెదము మరల

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments