144) ఆదియంతము లేనివాడా సంపూర్ణుడవగు మా దేవా

** TELUGU LYRICS **

ఆదియంతము లేనివాడా సంపూర్ణుడగు మా దేవా
నీతిజ్ఞానము కలవాడా జ్యోతికి నిలయము నీవే

అబ్రాహామును పిలిచితివి – ఆ వంశమున బుట్టితివి
అనాధులకు దిక్కు నీవే – అనాధుడవై వచ్చితివి    
||ఆదియంతము||

ఇస్సాకును విడిపించి – యేసయ్యా బలియైనావా
యూదాచే నమ్మబడితివి – పాపులకై మరణించితివి
||ఆదియంతము||

యోనావలె మూడు దినముల్ – భూగర్భమున నీవుండి
మానవులను రక్షింప – మహిమతోడ లేచితివి
||ఆదియంతము||

పండ్రెండు గోత్రముల – జెంది – పండ్రెండు శిష్యుల జనకా
కన్యపుత్రుడవై సీయోను – కన్యను వరించితివి
||ఆదియంతము||

దావీదు కుమారుడవు – దావీదుకు దేవుడవు
కాపాడుచు నున్నావు – పాపిని నన్ను ప్రేమించి
||ఆదియంతము||

** ENGLISH LYRICS **

Aadiyanthamu Leni Vaadaa Sampoornudagu Maa Devaa
Neethi Gnaanamu Kalavaadaa Jyothiki Nilayamu Neeve

Abrahaamunu Pilichithivi – Aa Vamshamuna Buttithivi
Anaadhulaku Dikku Neeve – Anaadhudavai Vachchithivi
||Aadiyanthamu||

Issaakunu Vidipinchi – Yesayyaa Baliyainaavaa
Yoodaache Nammabadithivi – Paapulakai Maraninchithivi 
||Aadiyanthamu||

Yonaa Vale Moodu Dinamul – Bhoo Garbhamuna Neevundi
Maanavulanu Rakshmipa – Mahima Thoda Lechithivi 
||Aadiyanthamu||

Pandrendu Gothramula – Jendi – Pandrendu Shishyula Janakaa
Kanya Puthrudavai Seeyonu – Kanyanu Varinchithivi
||Aadiyanthamu||

Daaveedu Kumaarudavu – Daaveeduku Devudavu
Kaapaaduchununnaavu – Paapini Nannu Preminchi 
||Aadiyanthamu||

---------------------------------------------------------------
CREDITS : సీయోను గీతాలు (Songs of Zion)
LYRICIST : 
---------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments