55) అతికాంక్షణీయుడా నా యేసయ్యా


** TELUGU LYRICS **

అతికాంక్షణీయుడా నా యేసయ్యా
నీకే వందనము నా యేసయ్యా నీకే వందనము
నీవే పూజ్యనీయుడవు స్తోత్రార్పడవు
నీవే కీర్తనీయుడవు పరిపూర్ణుడవు
నీకే స్తోత్రమయా నా యేసయ్యానీకే స్తోత్రమయా
ఎల్లవేళలా నిన్నే ఆరాధింతును ఎల్లవేళలా నిన్నే సుతించెదను
ఎల్లవేళలా నిన్నే ఆరాధింతును ఎల్లవేళలా నిన్నే సుతించెదను

నీ రక్తధారలతో వెలయిచ్చికొన్నావె
నీ శ్రేష్ట ప్రేమతో నన్ను పిలుచుకున్నావే (2)
నీ బలియాగమే నన్ను విమోచించెనే
సిలువ త్యాగమే నాకు విలువనిచ్చెనే (2)

ఆదరణ లేని నాకు అండగా నిలిచావే
నీ పరిపూర్ణతలో నన్ను మార్చుకున్నావే (2)
నీ రాజ్యనియమాలలో నన్ను నిలువనిచ్చావే
నీ సంకల్పమే నెరవేర్చుకున్నావే (2)

నిరీక్షణ లేని నాకు నిత్య జీవమిచ్చావే
నిత్యత్వములోనికి నన్ను చేర్చుకున్నావే (2)
నిత్య నిబంధన నాతో చేసావే (2)
నీతి సూర్యునితో నన్ను స్థిరపరచావే

** ENGLISH LYRICS **

Athikaankshaneeyudaa Naa Yesayya 
Neeke Vandanamu Naa Yesayy Neeke Vandanamu 
Neeve Poojyaneeyudavu Sthothraarhudavu
Neeve Keerthaneeyudavu Paripoornudavu
Neeke Sthothramaya Naa Yesayya Neeke Sthothramaya
Yellavelalaa Ninne Aaraadhinthunu Yellavelala Ninne Sthuthinthunu
Yellavelalaa Ninne Aaraadhinthunu Yellavelala Ninne Sthuthinthunu

Nee Rakthadhaaralatho Velaicchikonaave
Nee Sreshta Prematho Nannu Piluchukunnaave (2) 
Nee Baliyaagamee Nannu Vimochinchene
Siluva Thyaagame Naaku Viluvanicchene (2)

Aadarana Leni Naaku Andagaa Nilichaave
Nee Paripoornathalo Nannu Maarchukunnaave (2)
Nee Raajyamiyamaalalo Nannu Niluvanicchaave
Nee Sankalpame Neraverchukunnaave (2)

Nireekshana Leni Naaku Nithya Jeevamicchaave 
Nithyathvamuloniki Nannu Cherchukunnaave (2)
Nithya Nibhandhana Naatho Chesaave
Neethi Sooryunitho Nannu Sthiraparachaava (2)

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments