72) అద్వితీయ సత్యదేవా వందనం

    

** TELUGU LYRICS **

    అద్వితీయ సత్యదేవా వందనం - వందనం
    పరమ తండ్రీ పావనుండా వందనం - వందనం
    దివ్య పుత్ర యేసునాధా వందనం - వందనం
    పావనాత్మ శాంతిదాత వందనం
 - వందనం 
    ||హల్లెలూయా||

    వ్యోమ సింహాసనస్తుడ వందనం - వందనం
    ఊర్విపాధ పీఠస్తుడ వందనం - వందనం
    అద్యంత రహిత నీకు వందనం - వందనం
    అక్షయు కరుణేెక్షుండ వందనం
 - వందనం 
    ||హల్లెలూయా||

    నీతి న్యాయ దీర్ఘశాంత వందనం - వందనం
    నిర్మలాదయా నితాంత వందనం - వందనం
    సిలువదారి ప్రేమముర్తి వందనం - వందనం
    యుక్త స్తోత్రార్హూండ వందనం
 - వందనం 
    ||హల్లెలూయా||

** ENGLISH LYRICS **

    Advitheeya Sathya Devaa Vandanam – Vandanam
    Parama Thandri Paavanundaa Vandanam – Vandanam
    Divya Puthraa Yesu Naathaa Vandanam – Vandanam
    Paavanaathmaa Shaanthi Daathaa Vandanam – Vandanam (2)
    ||Hallelooyaa||


    Vyoma Simhaasanunda Vandanam – Vandanam
    Urvi Paada Peetasthuda Vandanam – Vandanam (2)
    Aadyantha Rahitha Neeke Vandanam – Vandanam
    Akshaya Karuneekshundaa Vandanam – Vandanam (2) 
    ||Hallelooyaa||

    Praanadaatha Yesunaathaa Vandanam – Vandanam
    Mukthidaatha Jeevadaathaa Vandanam – Vandanam (2)
    Silvadhaari Premamoorthy Vandanam – Vandanam
    Mugdha Sthothraarhundaa Vandanam – Vandanam (2)
    ||Hallelooyaa||

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments