61) అదే అదే ఆ రోజు


** TELUGU LYRICS **

అదే అదే ఆ రోజు
యేసయ్య ఉగ్రత రోజు
ఏడేండ్ల శ్రమల రోజు
పాపులంతా ఏడ్చే రోజు       
||అదే అదే||

వడగండ్లు కురిసే రోజు
భూమి సగం కాలే రోజు (2)
నక్షత్రములు రాలే రోజు
నీరు చేదు అయ్యే రోజు
ఆ నీరు సేవించిన
మనుషులంతా చచ్చే రోజు
||అదే అదే||

సూర్యుడు నలుపయ్యే రోజు
చంద్రుడు ఎరుపయ్యే రోజు (2)
భూకంపం కలిగే రోజు
దిక్కు లేక అరచే రోజు
ఆ రోజు శ్రమ నుండి
తప్పించే నాథుడు లేడు
||అదే అదే||

మిడతల దండొచ్చే రోజు
నీరు రక్తమయ్యే రోజు (2)
కోపాగ్ని రగిలే రోజు
పర్వతములు పగిలే రోజు
ఆ రోజు శ్రమ నుండి
తప్పించే నాధుడు లేడు
||అదే అదే||

వ్యభిచారులు ఏడ్చే రోజు
మోసగాళ్ళు మసలే రోజు (2)
అబద్ధికులు అరచే రోజు
దొంగలంతా దొరికే రోజు
ఆ రోజు శ్రమ నుండి
తప్పించే నాథుడు లేడు
||అదే అదే||

పిల్ల జాడ తల్లికి లేక
తల్లి జాడ పిల్లకు లేక (2)
చేట్టుకొక్కరై పుట్టకొక్కరై
అనాథలై అరచే రోజు
ఆ రోజు శ్రమ నుండి
తప్పించే నాథుడు లేడు 
||అదే అదే||

ఓ మనిషి యోచింపవా
నీ బ్రతుకు ఎలా ఉన్నదో (2)
బలము చూసి భంగ పడకుమా
ధనము చూసి దగా పడకుమా
ఆ రోజు శ్రమ నుండి
తప్పించే నాథుడు లేడు
||అదే అదే||

** ENGLISH LYRICS **

Ade Ade Aa Roju
Yesayya Ugratha Roju
Edendla Shramala Roju
Paapulanthaa Edche Roju      
||Ade Ade||

Vadagandlu Kurise Roju
Bhoomi Sagam Kaale Roju (2)
Nakshathramulu Raale Roju
Neeru Chedu Ayye Roju
Aa Neeru Sevinchina
Manushulanthaa Chachche Roju
||Ade Ade||

Suryudu Nalupayye Roju
Chandrudu Erupayye Roju (2)
Bhookampam Kalige Roju
Dikku Leka Arache Roju
Aa Roju Shrama Nundi
Thappinche Naathudu Ledu
||Ade Ade||

Midathala Dandochche Roju
Neeru Rakthamayye Roju (2)
Kopaagni Ragile Roju
Parvathamulu Pagile Roju
Aa Roju Shrama Nundi
Thappinche Naathudu Ledu
||Ade Ade||

Vyabhichaarulu Edche Roju
Mosagaallu Masale Roju (2)
Abadhdhikulu Arache Roju
Dongalanthaa Dorike Roju
Aa Roju Shrama Nundi
Thappinche Naathudu Ledu
||Ade Ade||

Pilla Jaada Thalliki Leka
Thalli Jaada Pillaku Leka (2)
Chettukokkarai Puttakokkarai
Anaathalai Arache Roju
Aa Roju Shrama Nundi
Thappinche Naathudu Ledu
||Ade Ade||

O Manishi Yochimpavaa
Nee Brathuku Elaa Unnado (2)
Balamu Choosi Bhanga Padakumaa
Dhanamu Choosi Dagaa Padakumaa
Aa Roju Shrama Nundi
Thappinche Naathudu Ledu 
||Ade Ade||

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments